Välkommen till Lingmalms OVK-tillsyn!

Lingmalms OVK-tillsyn erbjuder konsulttjänst till kommunerna.

Konsulttjänsten går ut på att i samverkan med den enskilda kommunen komma tillrätta med den många gånger eftersatta tillsynen över den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK) enligt plan- och bygglagen (PBL).

Nu finns möjlighet för er att anlita Lingmalms OVK-tillsyn. Jag har erfarenhet inom ventilationsbranschen, bland annat genom OVK-besiktning och handläggning av OVK-tillsyn inom den kommunala verksamheten.

Varför är det så viktigt med ventilationskontroll?

Det bör ligga i allas intresse att ha en god luftkvalitet, eftersom vi i Sverige till 90 % befinner oss inomhus. Vår upplevelse av inomhusmiljön påverkar oss både direkt biologiskt och indirekt. Bristande ventilation kan leda till allergier, astma och nedsatt prestationsförmåga. Personer med nedsatt immunförsvar är extra känsliga. Tillfredsställande ventilation är också en förutsättning för att "husets goda bestånd" inte ska äventyras.

Syftet med OVK

 • Säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader enligt plan- och bygglagen, PBL.
 • Uppnå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Detta innebär att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

  Ansvar för OVK

  Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilationssystem utförs enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen, PBL och plan- och byggförordningen, PBF samt i Boverkets föreskrifter.

  Tillsyn över OVK

  Det är byggnadsnämndens ansvar att tolka reglerna och övervaka att de följs. Nämnden ska också informera fastighetsägarna och det är dit man ska vända sig i enskilda ärenden. Byggnadsnämnden har möjlighet att göra ingripanden när så behövs.

  En tillsynsmyndighet ska regelbundet följa upp och utvärdera tillsynsarbetet.
  Byggnadsnämndens tillsyn bör regleras i en årlig tillsynsplan.

  Tillsynsvägledning
  Till kommunens hjälp finns länsstyrelsen som tillsammans med Boverket ska ge råd och stöd i tillsynsarbetet.
Det nya OVK-verktyget!

Behöver ni tillfällig hjälp med OVK-tillsynen?

Boverkets rapporter visar att inomhusklimatet är eftersatt på många håll. Man konstaterar bland annat att byggnadsnämndens tillsyn över den bebyggda miljön är otillräcklig. Den har ofta för liten omfattning och ibland bristande kvalitet. Hur är det i ert fall? Vet ni t ex om  första besiktning har utförts i samtliga OVK-pliktiga byggnader i er kommun?

Jag erbjuder följande tjänster:

Inventering
- Med hjälp av ett dataprogram, får jag på ett enkelt sätt fram de fastigheter i kommunen som inte har haft någon OVK-besiktning. Detta gäller nämligen fler byggnader än man kan tro, och det är här som de flesta fel och brister finns. Om man ännu inte gjort en sådan inventering rekommenderar jag att man börjar med det. Detta är en åtgärd som man bara behöver göra en gång för att få in alla OVK-pliktiga fastigheter i ärendehanteringssystemet.

Påminnelser
- Skriver ut OVK-uppmaningar, påminnelser och förelägganden i ert ärendehanteringssystem för utskick till fastighetsägare inför förstabesiktning, återkommande besiktning eller ombesiktning.

Registrering
- Registrerar gamla och nya OVK-protokoll i ert ärendehanteringssystem.

Fortbildning i OVK-tillsyn
- Utbildar kommunala handläggare inom bygg- och miljöförvaltningen i teoretisk och praktisk OVK-tillsyn under en halv dag. Syftet med kursen är att deltagarna ska bli rustade att på ett effektivt och rationellt sätt kunna utföra OVK-tillsyn enligt PBL.
Utdrag ur kursmaterialet: Varför ventilationskontroll? Syftet med OVK, olika typer av ventilationssystem, regelverken förr och nu, OVK-aktörerna, tillsyn över OVK, rutiner i praktisk OVK-handläggning mm.

Fortbildningen kan hållas på plats hos er eller på distans, när det passar er. Ni betalar endast för mina fyra timmar samt kursdokumentation. Ingen kostnad per deltagare. Vid besök hos er tillhandahåller ni lokal med projektor samt att det tillkommer rese- och traktamentskostnader. Hör av er för prisuppgift eller med ett förslag på dag så bokar jag in en halvdag med er.

Hjälpmedel
- Brevmallar för olika typer av OVK-ärenden.
Styrdokument.
Flödesschema, tidplan mm i OVK-tillsyn.
Steg-för-steg manualer, med förenklade rutiner, till ärendehanteringssystem.

Support
- Information och ”bollplank” när det gäller OVK-reglerna.

Mentorskap
- Handledning i praktisk OVK-tillsyn.

Kommunens OVK-handläggare
- På uppdrag av er kommun åtar jag mig att vara er OVK-konsult tills ni har kommit ifatt med OVK-tillsynen. Referenskommuner finns.

Välkommen att höra av er för vidare information och ev kostnadsförslag.

Om mig

Jag är utbildad VVS-ingenjör och har arbetat som VVS-konstruktör på konsultbasis samt som OVK-besiktningsman. Under många år har jag varit anställd på Oskarshamns kommuns samhällsbyggnadskontor som VVS- och byggnadsinspektör. Jag har haft hand om byggprocessens alla delar från tekniskt samråd till slutbesked. Jag har också varit ansvarig för OVK-tillsynen och systemadministratör för handläggningsprogrammen. Med min mångåriga erfarenhet har jag fått specialkompetens inom OVK-tillsynsområdet.

Då jag avslutat min anställning i Oskarshamn erbjuder jag mina tjänster i egen regi med att  hjälpa kommunerna med deras OVK-tillsyn enligt plan- och bygglagen.

Jag är medlem i FunkiS – Funktionskontrollanterna i Sverige.